Privatumo politika

UAB „MEKTA“ PRIVATUMO POLITIKA

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „Mekta“, juridinio asmens kodas 124349463, adresas - Verkių g. 37-501, Vilnius, (toliau - Bendrovė) saugo ir gerbia savo klientų (toliau – Asmenys) privatumą, bei įsipareigoja tvarkant asmens duomenis laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų apsaugos srityje taikomų teisės aktų nuostatų.
2. Ši Privatumo politika (toliau – Politika) yra parengta tam, kad Asmenys galėtų susipažinti, kokius ir kokiais tikslais Bendrovė tvarko jų asmens duomenis, kokios yra Asmens teisės ir jų įgyvendinimo tvarka.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PAGRINDAI

3. Bendrovė asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
3.1. sutartims su Asmenimis sudaryti ir vykdyti;
3.2. vykdyti tiesioginę rinkodarą;
3.3. Bendrovės gaunamų užklausų valdymui;
3.4. kitais tikslais, kuriais Bendrovė turi teisę tvarkyti Asmenų asmens duomenis, kai Asmenys duoda savo sutikimą ar kuomet asmens duomenis yra reikalinga tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso arba kai asmens duomenų tvarkymo pareigą Bendrovei numato kiti teisės aktai.
4. Bendrovė asmens duomenis tvarko šiais pagrindais:
4.1. Asmens sutikimas tvarkyti duomenis;
4.2. Sutarties vykdymas;
4.3. Bendrovės teisėtas interesas

BENDROVĖS TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

5. Sutartims sudaryti ir vykdyti - asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, adresas, prekės pristatymo būdas, apsipirkimo istorija, apmokėjimo duomenys (prekės, kaina, atsiskaitymo būdas), ir kiti klientų asmens duomenys, prie kurių Bendrovė, teikdama savo paslaugas klientams, turi prieigą. Asmens atsisakymas pateikti šiuos duomenis padaro neįmanomu sutarties sudarymą ir vykdymą.
6. Tiesioginės rinkodaros tikslu - asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas. Šie asmens duomenys yra tvarkomi tik esant Asmens sutikimui, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Asmuo savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu gali bet kuriuo metu atšaukti pranešdamas apie savo sutikimo atšaukimą šiais kontaktais: Viršuliškių g. 40, LT-05112, Vilnius arba el. paštu: info@sentiment.lt Asmens nesutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais neturi įtakos sutarčių sudarymui ir vykdymui.
7. Bendrovės gaunamų užklausų valdymo tikslu – vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, adresas ir kiti duomenys, kuriuos palieka besikreipiantys į Bendrovę asmenys.
8. Kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis Asmens sutikimu ir kurie yra apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai yra prašoma Asmens sutikimo.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

9. Bendrovė užtikrina ir įsipareigoja vadovautis šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
9.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir aukščiau nurodytais tikslais;
9.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
9.3. Asmens duomenys tvarkomi tik dėl teisėto intereso, šioje Politikoje ir teisės aktuose nustatyta tvarka;
9.4. Asmens duomenys gali būti nuolat atnaujinami;
9.5. Asmens duomenys yra saugomi tiek, kiek reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai, bet ne ilgiau nei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti terminai, o pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui, yra sunaikinami:
9.5.1. Asmens duomenys, tvarkomi sutartims sudaryti ir vykdyti, saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutartinių santykių pasibaigimo dienos;
9.5.2. Asmens duomenų, naudotinų tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo trukmė – nuo Asmens sutikimo tvarkyti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais iki šio sutikimo atšaukimo dienos, bet ne ilgiau kaip 24 mėn. (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo sutikimo gavimo. Pateikus prašymą nutraukti asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais, asmens duomenys yra ištrinami.
9.5.3. Asmens duomenys, tvarkomi kitais tikslais, saugomi iki Asmens sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimo dienos ar kol duomenis yra reikalinga tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso arba kai asmens duomenų tvarkymo pareigą Bendrovei numato kiti teisės aktai.
9.6. Asmens duomenis tvarko tik tie Bendrovės darbuotojai, kuriems tokia teisė yra suteikta;
9.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali;
9.8. Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

10. Bendrovė gali teikti asmens duomenis:
10.1. prekių pristatymo paslaugas teikiančioms įmonėms;
10.2. kitiems tretiesiems asmenims, gavus Asmens sutikimą kiekvienu konkrečiu tokio duomenų teikimo atveju;
10.3. duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia Bendrovei paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Asmenų duomenis Bendrovės kaip duomenų valdytojo vardu;
10.4. kitais atvejais, kai tai kai tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį.

ASMENS TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

11. Asmuo turi šias teises:
11.1. gauti informaciją apie tai, kas tvarko jo asmens duomenis, kam jie yra perduodami, tikslus, kuriais jie tvarkomi, jų saugojimo terminą;
11.2. reikalauti, kad Bendrovė ištaisytų neteisingus duomenis, ištrintų jo asmens duomenis, arba juos perkeltų;
11.3. reikalauti, kad Bendrovė nutrauktų Asmens duomenų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai toks duomenų tvarkymas yra privalomas pagal taikytinus įstatymus;
11.4. manydamas, kad Bendrovė tvarkydama asmens duomenis pažeidė šio Asmens teises, teikti prašymą ištaisyti tokį pažeidimą.
12. Asmuo savo teises gali įgyvendinti kreipdamasis į Bendrovę ir pateikdamas atitinkamą prašymą šiais kontaktais: Viršuliškių g. 40, LT-05112, Vilnius arba el. paštu: info@sentiment.lt Bendrovė įsipareigoja atsakyti Asmeniui per 30 kalendorinių dienų po Asmens prašymo gavimo dienos.
13. Asmuo taip pat turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ar į teismą, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti asmens duomenų tvarkymo tvarką, nurodytą šioje Politikoje laikydamasi teisės aktų reikalavimų. Bendrovė įsipareigoja pranešti Asmenims apie asmens duomenų tvarkymo principų pasikeitimus Bendrovės tinklapyje ar kitu Bendrovės pasirinktu būdu prieš įsigaliojant tokiems pasikeitimams.
 

SLAPUKAI (COOKIES)

Slapukai – mažos rinkmenos, kurios yra siunčiamos į vartotojo tinklo naršyklę, bei pirmą kartą apsilankius svetainėje patalpinamos naršančiųjų kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose. Vėliau svetainėje slapukai naudojami, siekiant užtikrinti geriausią įmanomą tinklapio naudojimą vartotojui, kuomet identifikuojamas vartotojo kompiuteris bei palengvinama prieiga prie tinklapio ar jame esančios informacijos, taip kuo patogiau vartotojui pritaikant svetainės turinį.

 

SLAPUKAI NAUDOJAMI ŠIAIS TIKSLAIS:

  • Siekiant užtikrinti sklandų svetainės naudojimą, veikimą bei naršymo proceso po svetainę palengvinimą.

  • Atpažinti svetainę lankiusį vartotoją bei išsaugoti informaciją apie pirkimo metu įdėtas prekes ar paslaugas į krepšelį bei įvestus duomenis, kad sekantį kartą vartotojui perkant nebereikėtų pakartotinai įvedinėti savo duomenų iš naujo (jei perkama naudojantis tuo pačiu kompiuteriu ar kitu įrenginiu kaip ir pirmąjį kartą).

  • Vartotojo lankymosi svetainėje trukmės, dažnumo stebėjimui bei statistinės informacijos rinkimui, siekiant geriau suprasti vartotojo naršymo elgseną tinklalapyje bei tikslinės rinkodaros orientavimui.

 

SVETAINĖJE NAUDOJAMI ŠIE SLAPUKAI:

 

TINKLALAPIO NAUDOJAMI SLAPUKAI

Slapuko pavadinimas

Slapuko paskirtis

Gyvavimo trukmė

hl

Skirtas vartotojo svetainės kalbos pasirinkimo išsaugojimui.

1 metai

PHPSESSID

Skirtas svetainės funkcionalumo vientisumo užtrikrinimui.

Pasibaigus naršymo sesijai

session

Skirtas sesijos metu suteikti galimybę vartotojui greičiau naršyti puslapyje.

2 val nuo įdiegimo/atnaujinimo

user_id

Skirtas vartotojo identifikavimui.

100 dienų

cookieconsent_status

Skirtas išsaugoti vartotojo sutikimą su slapukų naudojimu.

1 metai

attr_filter_clear_all

Skirtas sesijos metu tinkamo prekių filtravimo veikimo užtikrinimui.

Pasibaigus naršymo sesijai

GOOGLE ANALYTICS SLAPUKAI

_gat, _ga, _git

Google Analytics slapukas, skirtas vartotojams atskirti.

2 metai

__utma

Google Analytics slapukas, skirtas atskirti lankytojus ir naršymo sesijas.

2 m. nuo įdiegimo/atnaujinimo

__utmb

Google Analytics slapukas, skirtas naujų sesijų nustatymui.

30 min. nuo įdiegimo/atnaujinimo

___utmc

Google Analytics slapukas, skirtas naujų lankytojų nustatymui

Pasibaigus naršymo sesijai

__utmt

Google Analytics slapukas, suteikiantis informaciją, kaip vartotojas pasiekia puslapį.

6 mėn. nuo įdiegimo/atnaujinimo

__utmz

Google analytics slapukas, saugantis kintamus lankytojo duomenis.

6 mėn. nuo įdiegimo/atnaujinimo

1P_JAR, APISID, CONSENT, HSID, NID, SAPISID, SSID, SID

Google Analytics slapukas, skirtas sesijos įgalinimui

2 metai

SIDCC

Google Analytics slapukas, skirtas naudotojų duomenų nuo neteisėtos prieigos apsaugojimui.

2 mėn.

GOOGLE SLAPUKAI

AID, S, DSID, TAID

Google slapukai, skirti reklamos tikslams.

2 mėn.

MAILERLITE SLAPUKAI

mailerlite:webform:shown:*

Mailerlite slapukas, skirtas, kad svetainėje būtų įgalintos teikiamos paslaugos bei užtikrinamas tinkamas jų veikimas.

Neturi galiojimo pabaigos.

__cfduid

Mailerlite slapukas, kurį sukuria CloudFlare servisas tikrinantis patikimą srauto šaltinį.

1 metai.

FACEBOOK SLAPUKAI

_js_reg_fb_ref

Facebook slapukas, skirtas reklamos tikslams.

Iki seanso pabaigos

datr

Facebook slapukas, skirtas naudotojo identifikavimui.

2 metai

Fr, sb

Facebook slapukas, leidžiantis Facebook socialiniui tinklui rodyti reklamą.

3 mėn.

locale

Facebook slapukas, saugantis informaciją apie vartotojo kalbos pasirinkimą Facebook paslaugoje.

7 dienos

reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref

Facebook slapukas, saugantis informaciją, apie tai, koks paskutinis tinklapis buvo atidarytas vartotojo, kuris naudojosi Facebook paslauga.

Iki naršyklės uždarymo

wd

Facebook slapukas, kuris reguliuoja Facebook puslapio dydį vartotojo ekrane.

Iki seanso pabaigos

Slapukų (cookies) politika paskutinį kartą peržiūrėta 2018-05-25

 

SLAPUKŲ IŠJUNGIMAS

Vartotojas bet kada gali ištrinti arba užblokuoti dalį ar visus įrašytus slapukus savo kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose, pakeisdamas savo naudojamos naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie slapukų ištrynimą ar užblokavimą galima rasti naudojamos naršyklės gamintojo svetainėje. Atkreipiame dėmesį, kad atlikus šiuos veiksmus, kai kurios svetainės funkcijos gali dalinai arba visiškai nebeveikti bei būti neprieinamos.

Svetainėje gali būti naudojami trečiųjų šalių (partnerių, statistikos rinkimo sistemų, bendravimo sistemų ir pan.) įskiepiai, kurie taip pat naudoja slapukus savo tinkamo funkcionalumo užtikrinimui. Pabrėžiame, kad svetainės valdytojas nekontroliuoja, negali būti ir nėra atsakingas už trečiųjų šalių naudojamus slapukus, turinį bei šių tinklapių taikomą privatumo apsaugą, su kuria kiekvienu atveju rekomenduojame susipažinti individualiai.